กิ๊กดู๋ เงินล้าน : วงทีที – ประชันจังหวัด ระนอง & หนองคาย – รวม [16 ก.ย. 60] Full HD

ช่วงที่ 1เปิดรายการ

ฝั่งพี่กิ๊ก อ.กระบุรี จ.ระนอง
1.(ไอซ์) นำงสำวมิณฑวดี วรรณะ อำย ุ14 ปี
2.(ต้นอ้อ) นำงสำ วฐิติภำ โกเมท อำย ุ19 ปี
3.(ป๋ยุ) นำงสำวป๋ยุ สมสิน อำย ุ15 ปี

ฝั่งพี่ดู๋ อ.เมืองฯ จ.หนองคาย
1.(มีน) นำงสำวณฐัธิยำพร ดอนรำหลี อำย ุ18 ปี
2.(ภำ) นำงสำวเนตรนภำ ริยะบตุร อำย ุ17 ปี
3.(น้ำ) นำงสำวธิดำรัตน์ ลำดสีดำ อำย ุ17 ปี

ช่วงที่ 2 Battle

ไอซ์ + มีน เพลง พี่ไปด ูหนไูปด้วย / พ่มุพวง ดวงจนัทร์ ค ำร้อง-ท ำนอง วิเชียร ค ำเจริญ

ต้นอ้อ + ภำ เพลง เชพบ๊ะ / อำภำพร นครสวรรค์ ค ำร้อง-ท ำนอง ชำญชยั บวับงัศร

ช่วงที่ 3 ประชันเสียงดี + โชว์พิเศษ วงทีที เพลง ฉันไมม่ี + ตัดสินการแข่งขัน

1. (ป๋ยุ) นำงสำว ป๋ยุ สมสิน อำย ุ15 ปี เพลง บทเรียนรำคำแพง / พ่มุพวง ดวงจนัทร์ ค ำร้อง-ท ำนอง สมหวงั ช่วงโชติ
2 .(น้ำ) นำงสำวธิดำรัตน์ ลำดสีดำ อำย ุ17 ปี เพลง เขตปลอดคนลวง / คฑัลียำ มำรศรี ค ำร้อง-ท ำนอง พลอยสีฟ้ำ

ติดตามความสนุกเหล่านี้ได้ ในรายการ “กิ๊กดู๋ สงครามเพลง…เงินล้าน” ทุกคืนวันเสาร์ เวลา 15.45 น. ทางช่อง 7 สี ติดตามความเคลื่อนไหวรายการได้ที่ www.facebook.com/JSLGlobalMedia
———————————————————————————————-

ติดตามความเคลื่อนไหว แนะนำ ติชมรายการ และแสดงความคิดเห็น ผ่านช่องทางต่างๆ

Youtube : http://www.youtube.com/JSLGlobalMedia (Official channel)
Entertainment Web : http://www.jslglobalmedia.com
Official Web : http://www.jslcorporate.com
Facebook : https://www.facebook.com/JSLGlobalMedia
Twitter : https://www.twitter.com/jslglobalmedia
Line : @JSLGlobalMedia

Copyright©2017 JSL Global Media Company Limited
บริษัท เจ เอส แอล โกลบอล มีเดีย จำกัด
154 ลาดพร้าว ซอย 107 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
154 Ladprao Road (Soi 107) Klongjan, Bangkapi, Bangkok 10240 Thailand
Tel: 66 2731 0630
FAX: 66 2377 0691, 66 2375 9033
E-Mail: webmaster@jslglobalmedia.com / jslglobalmedia@gmail.com

(Visited 132 times, 1 visits today)

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

LEAVE YOUR COMMENT

Your email address will not be published. Required fields are marked *